Politica de confidentialitate

Asigurarea confidențialității datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă principala misiune a Cabinet Individual de Avocatura Irina Filip.
Astfel, acordăm o importanță sporită regulilor și principiilor rezultate din interpretarea Regulamentului (2016/679) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și, în special, privind libera circulație a acestor date.
Conform acestor norme, datele cu caracter personal reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată în mod direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici sale fizice, psihologice, mentale, identitate economică, culturală sau socială.
Această politică de confidențialitate cu privire la datele personale vizează datele clienților noștri, partenerilor/colaboratorilor de afaceri, alte persoane în contact precum și reprezentanții acestora și se aplică informațiilor colectate prin intermediul site-ului nostru, https://www.rosulescu-lawyers.com/, precum și la toate celelalte date personale colectate prin e-mail sau prin alte contacte off-line. Politica de confidențialitate descrie:
– scopurile pentru care colectăm și utilizăm datele dvs. cu caracter personal;
– motivele de prelucrare pentru astfel de scopuri;
– categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm și procesăm;
– durata procesării acestor date;
– drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și modul în care le puteți exercita;
– destinatarii cărora le putem dezvălui datele personale;
– durata de prelucrare a datelor cu caracter personal.

OBIECTIVE, MOTIVE PENTRU PROCESARE ȘI CATEGORII DE DATE PERSONALE

În contextul interacțiunii dvs. cu Cabinet Individual de Avocatura Irina Filip, dumneavoastră, ca persoană fizică, puteți fi persoană vizată conform Regulamentului (2016/679), iar datele dumneavoastră cu caracter personal pot face obiectul activităților de prelucrare a datelor pe care le efectuăm.
Prin urmare, vă informăm că putem utiliza datele dvs. personale în următoarele cazuri:
1. Dacă sunteți client sau potențial client:
1.1. Furnizarea serviciilor legale de către societatea noastră
Datele dvs. personale sunt utilizate pentru a furniza serviciile solicitate. Pentru pregătirea materialelor necesare în cursul procedurilor de litigiu, este posibil să utilizăm datele personale relevante pentru cazul dumneavoastră. In acest caz, ne bazam pe obligația contractuală ce decurge din executarea contractului de asistență și reprezentare juridica încheiat între dumneavoastră și Cabinet Individual de Avocatura Irina Filip, ca temei al prelucrării motivele pentru prelucrare.
1.2. Comunicarea cu dumneavoastră
Utilizăm datele de contact furnizate de dvs. pentru a comunica cu dvs. în legătură cu solicitările solicitate de dvs., efectuate și cu orice alte aspecte relevante legate de litigii obiect al contractului de asistenta juridica. Ne bazăm pe îndeplinirea obligației contractuale ca temei al prelucrării.
1.3 Prelucrarea datelor conform legii și statutului care guvernează profesia de avocat
Putem prelucra unele dintre datele dvs. în contextul furnizării serviciilor în baza obligațiilor legale sau a obligațiilor impuse prin statutul profesiei de avocat (de exemplu, obligația de cunoaștere a clientului). În acest caz, motivul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este îndeplinirea unei obligații legale.

2. Dacă sunteți un reprezentant al unui client sau potențial client al Cabinet Individual de Avocatura Irina Filip
2.1. Furnizarea serviciilor de natură juridică
Noi utilizăm datele dvs. personale pentru a pregăti și a furniza serviciile pe care ni le solicitați. De exemplu, putem folosi datele personale pentru a gestiona relația cu clientul reprezentat de dvs. în vederea pregătirii materialelor relevante pentru caz. Vom prelucra datele cu caracter personal în temeiul interesului legitim de a furniza serviciile noastre în funcție de domeniul nostru de activitate și de a gestiona relația cu clienții noștri.
2.2. Comunicarea cu dumneavoastră
Utilizăm datele de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu serviciile contractate de dvs in calitate de reprezentant, in legatura cu solicitările dvs. și cu orice alte aspecte relevante legate de furnizarea de servicii juridice. De asemenea temeiul de prelucrare în acest caz va fi interesul legitim în furnizarea serviciilor noastre în funcție de domeniul nostru de activitate.
2.3 Prelucrarea datelor conform legii și statutului care guvernează profesia de avocat
Putem prelucra unele dintre datele dvs. în contextul furnizării serviciilor juridice pe baza obligațiilor legale sau de obligațiile impuse prin statutul profesiei care reglementează profesia de avocat.

Solicitarea datelor cu caracter personal
Atunci când data este necesara Cabinet Individual de Avocatura Irina Filip va solicita furnizarea categoriile de date cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, explicându-vă într-o manieră inteligibilă și corespunzătoare motivul pentru care, în lipsa furnizării datelor cu caracter personal, nu vă vom putea oferi serviciile noastre juridice.
Dacă furnizați datele cu caracter personal ale altor persoane fizice către Cabinet Individual de Avocatura Irina Filip, vă rugăm să le comunicați acestor persoane, înainte de dezvăluirea datelor lor, modalitatea în care noi vom prelucra aceste date, așa cum este descris în cuprinsul prezentei politici de confidențialitate.

DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Deși, ca regulă generală, nu vom dezvălui datele dvs. personale unor terțe părți, putem:
– să dezvăluim datele de contact colaboratorilor pentru prestarea serviciilor juridice în interesul dumneavoastră și doar în cazurile în care este absolută nevoie;
– dacă este în interesul dumneavoastră și este absolut necesar și proporțional, vom divulga datele personale relevante instanțelor judecătorești, autorităților sau instituțiilor relevante (spre exemplu OSIM, RECOM etc), în contextul furnizării serviciilor pe care le-ați solicitat de la noi.

DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele dvs. personale vor fi pastrate atât pe durata acordului de asistență, cât și ulterior încetării raporturilor de colaborare, în conformitate obligațiile legale care ne revin, obligații legale care se extind și asupra păstrării facturilor și chitanțelor clienților.

În cazul în care datele nu sunt colectate în contextul unui acord de asistență, aceste date vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru atingerea scopului colectării datelor preconizate.

Vă comunicăm faptul că vom păstra datele cu caracter personal în scopul constatării, exercitării și apărării unui drept în instanță, pe perioada prevăzută de lege. Cu toate acestea, și acest lucru este aplicabil ambelor cazuri detaliate mai sus, ne rezervăm dreptul de a păstra anumite date cu caracter personal în scopuri de cercetare științifică, utilizare template-uri ale acțiunilor, arhivare a dosarelor și elaborarea statisticilor în cadrul societății noastre.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRA
În calitate de persoane vizate, GDPR vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:
– dreptul de acces – vă permite să obțineți confirmarea că datele dvs. personale sunt prelucrate de noi și, dacă răspunsul este afirmativ, detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;
– dreptul la rectificare – permițându-vă să rectificați datele dvs. personale dacă sunt incorecte;
– dreptul de a șterge – permițându-vă să obțineți ștergerea datelor dvs. personale în anumite cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate);
– dreptul la restricții – permițându-vă să obțineți restricția de prelucrare a datelor dvs. personale în anumite cazuri;
– dreptul de a formula obiecții – permițându-vă să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dvs. personale în condițiile și limitele stabilite de lege;
– dreptul la portabilitatea datelor – vă permite să primiți datele personale privitoare la persoana dumneavoastră pe care ni le-ați furnizat într-un format electronic care poate fi citit în mod obișnuit. Puteți opta pentru ca societatea noastră să transmită datele dvs. in format electronic unei alte entități, dacă efortul este proporțional din partea noastra.

Vă puteți exercita sus-numitele drepturi prin transmiterea unui e-mail la adresa office@rosulescu-lawyers.com în care să specificați dreptul/drepturile pe care doriți să îl/le exercitați, să precizați referitor la care date cu caracter personal doriți exercitarea acestor drepturi etc. De asemenea, vă rugăm să utilizați toate atributele de identificare referitor la persoana dumneavoastră astfel încât să putem identifica dosarul dvs. în mod corespunzător.
Vă informăm că aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de protecție a datelor.
Ne asumăm responsabilitatea să tratăm întotdeauna cererile dvs. cu cea mai mare atenție și să vă răspundem la orice întrebări pe care le puteți avea în cel mai scurt timp posibil dar nu mai mult de o lună de la primirea cererii dvs. (și de cel mult două luni în cazurile în care cercetarea se dovedește a fi, în mod justificat, anevoioasă). Menționăm că, în conformitate cu dispozițiile legale, categoria profesională a avocaților este obligată să respecte confidențialitatea datelor cu caracter personal pe care le prelucrează în temeiul obligației respectării secretului profesional.